top of page

Poznatky z experimentálneho merania priľnavosti ,,PMMA“ k vybraným strešným krytinám


ÚVOD

Najväčšou slabinou pri vytváraní hydroizolačnej vrstvy je jej napojenie v komplikovanom a neopracovateľnom detaile. Vzájomné spájanie materiálov na rozdielnej báze, ukončenie hydroizolácie na prestupujúcej oceľovej konštrukcii, na plastovom alebo hliníkovom profile okna a dverí. Napojenie hydroizolácie na iný druh stavebného materiálu môžu byť problém v súvislosti s nekompatibilitou, ale môže taktiež súvisieť s nedostatočnou pevnosťou spoja a vzájomnej adhézii materiálov. To spôsobuje, že hydroizolácia je k podkladu prichytená len obmedzenou silou a pri vzájomných dilatačných pohyboch a pôsobení klimatických faktorov je len otázkou času kedy dôjde k poruche z hľadiska hydroizolačného. Celý problém sa ešte stupňuje ak je na vytvorenie správneho, dokonalého a dlhotrvajúceho spojenia materiálov málo priestoru pre zabezpečenie minimálnej dĺžky presahu. V týchto prípadoch je výhodou vytvoriť dokonalú hydroizolačnú vrstvu pomocou hydroizolačnej hmoty a to priamo na mieste a prispôsobiť ju tvarovaniu povrchu a okolitým podmienkam. Na výslednú pevnosť vzájomného spoja všeobecne vplývajú: dĺžka vzájomného spojenia a priľnavosť k podkladu.

PRÍPRAVA VZORIEK A METODIKA MERANIA

Za účelom získania a overenia vlastností boli vytvorené jednotlivé merané kombinácie povlakových krytín a kovových materiálov s hydroizolačnou hmotou na báze PMMA. Okrem rôzneho typu materiálu, na ktorý bola aplikovaná hmota PMMA, boli tiež odskúšané rozdielne dĺžky vzájomného spojenia materiálov. Dĺžka vzájomného spojenia materiálov bola 30 mm a 100 mm. Šírka meraných telies, pre stanovenie mechanicko-fyzikálnych vlastností, bola 50 mm. V každej kombinácii bolo meraných päť skúšobných vzoriek pre získanie relevantných výsledkov. Podstatou merania bolo overiť šmykovú odolnosť spojov pri vzájomnom spojení rozdielnych materiálov a to skúškou v ťahu a zistiť tiež ich pevnosť pri menšej dĺžke vzájomného spojenia ako je hodnota odporúčaná.

Použité materiály:

 • fólia na báze mPVC fólia (nová) hr. 1,5 mm, vystužená PES nosnou vložkou;

 • fólia na báze mPVC fólia (exponovaná) hr. 1,5 mm, vystužená PES nosnou vložkou, PMMA bol aplikovaný bez korektného očistenia povrchu čistiacim prostriedkom PRIMER;

 • modifikovaný asfaltovaný pás SBS hr. 3,5 mm s ochranným bridlicovým posypom;

 • modifikovaný asfaltovaný pás SBS hr. 3,5 mm bez ochranného posypu s odstránením PE spalnej fólie;

 • termoplastická fólia s nízkym obsahom asfaltu;

 • pozinkovaný plech hr. 0,55 mm, povrch očistený čistiacim prípravkom PRIMER;

 • hliníkový plech hr. 0,6 mm, povrch očistený čistiacim prípravkom PRIMER.

VÝSLEDKY

Získané výsledky z laboratórneho merania vo výrobných laboratóriách výrobcu asfaltovaných pásov AXTER v Courchelettes, Francúzsko, priniesli nasledovné zistenia. Z nameraných údajov vyplýva, že:

 • pevnosť vzájomného spojenia mPVC a PMMA dosahuje najvyššie hodnoty pevnosti z meraných typov materiálov. Zníženie minimálnej dĺžky vzájomného spojenia zo 100 mm na 30 mm znížilo šmykovú odolnosť spoja o 12,31%;

 • aplikácia PMMA na nesprávne očistený povrch exponovaného mPVC spôsobila zníženie priľnavosti a výsledných hodnôt v pevnosti o cca. 20,149% oproti správne očistenému povrchu novej fólie na báze mPVC;

 • ochranný posyp na asfaltovanom páse spôsobuje pri nedostatočnom napenetrovaní ochranného posypu hmotou PMMA výrazné problémy. Znížená dĺžka vzájomného spoja zo 100 mm na 30 mm spôsobila zníženú šmykovú odolnosť spoja o 40%;

 • použitie PMMA na asfaltovanom páse bez ochranného posypu zvyšuje pevnosť vzájomného spoja a zníženie minimálnej dĺžky spoja zo 100 mm na 30 mm spôsobilo zníženie šmykovej odolnosti spoja o 19,44%;

 • aplikácia PMMA na kovové materiály na báze Zn alebo Al prináša pomerne uspokojivé výsledky, ktoré sú porovnateľne s aplikáciou na asfaltovanom páse bez ochranného posypu, čo je pre hladký nezdrsnený povrch použitých kovových materiálov prekvapivým výsledkom

ZÁVER

Použitie hydroizolačného systému na báze PMMA (polymethylmetakrylát) v hydroizolačnej technike má svoje nezastupiteľné miesto pri vytváraní neopracovateľných detailov, kde je potrebné hydroizoláciu prispôsobiť lokálnym tvarovým podmienkam. Namerané hodnoty indikujú jeho výhody pri zabezpečovaní komplexnej kvality a hydroizolačnej celistvosti a pri vytváraní zložitých detailov a napojení na rozdielne hydroizolačné materiály.

Aplikácia hydroizolačného systému na báze PMMA na nesprávne očistený povrch mPVC spôsobuje zníženie priľnavosti čo vedie k zníženiu šmykovej pevnosti vzájomného spoja. Aplikácia PMMA na ochranný posyp asfaltovaného pásy vyžaduje nanesenie dostatočného množstva na posyp a jeho správnu penetráciu pred uložením nosnej vložky. Vloženie výstužnej nosnej vložky na nedokonale penetrovaný povrch a nedostatočné množstvo hmoty spôsobí, že sa hmota nedostane do miest medzi ochranným posypom. To môže spôsobiť úplnú stratu šmykovej pevnosti vzájomného spoja týchto materiálov. Všeobecne najvýhodnejšie je aplikovať hmoty PMMA na podklad bez ochranného posypu, alebo po jeho odstránení.

LITERATÚRA

[1] Oláh J., Šida M., Šutliak S., Strechy takmer v rovine, Stavajte a bývajte s nami, Roč. 8, č.11. s. 40-43. ISSN 1336-1295.

[2] Gränne F., Bjork F., Joints between roofing felt and sheet metal flashings - short- and long-term tests. [cit: 2013-10-10]. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061800000519

[3] Šutliak S., Poznámky z laboratórneho merania, Francuzsko

[4] www.triflex.com


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page