top of page

CONTROFOIL pri obnove plochej strechy


Úvod

V spoločnosti EPISS sme si vytýčili ako základný cieľ zvyšovať spoľahlivosť plochých striech počas celej ich životnosti. Preto sa neustálym vývojom, zbieraním informácií v zahraničí a testovaním v praxi snažíme prinášať naše nové poznatky všetkým, kto ich potrebuje. Tento článok informuje o našom pohľade a riešení, na ktorom sme v poslednej dobe pracovali.

V skratke o obnove strechy

Pri obnove plochej strechy je najdôležitejšie vedieť čo sa od obnovy očakáva. Podľa toho rozdeľujeme obnovu strechy na:

- obnova pre zlepšenie hydroizolačných a tepelnotechnických požiadaviek strešného plášťa

(pôvodná krytina už spôsobujú zatekanie strechy a tepelná izolácia je nedostatočná)

- obnova pre zlepšenie tepelnoizolačných požiadaviek

(povlaková krytina strechy už bola obnovená a nespôsobuje zatekanie)

- obnova pre zabezpečenie hydroizolačných požiadaviek

(plochá strecha s dostatočnú tepelnou izoláciou ale s krytinou, ktorá spôsobuje zatekanie)

Detekčná vodivá vrstva CONTROFOIL

Vodivá vrstva CONTROFOIL zabezpečuje dokonalé podmienky pre vykonanie skúšky celistvosti krytiny pomocou iskrovej skúšky HVET. Inštaluje sa na pôvodnú povlakovú krytinu na báze mPVC a prekrýva sa novou povlakovou krytinou. Spoľahlivo separuje novú povlakovú krytinu od pôvodnej. Princípom je vytvorenie vodivého podkladu, ktorý zabezpečí privedenie el. prúdu priamo pod povlakovú krytinu, keďže bežne používané materiály ako separačná geotextília sú nevodivé materiály.

Záver

Je potrebné si uvedomiť, že plochá strecha priam láka k umiestneniu rôznych technologických zariadení a preto sa aj nová krytina môže po rokoch porušiť pri pohybe pracovníkov, ktorí zabezpečujú servis týchto zariadení. Ak sa dodržia správne postupy pri obnove povlakovej krytiny, tak aj po zabudovaní novej povlakovej krytiny je možné vykonávať detekciu zatekania. Princípom je zabudovanie detekčnej vrstvy CONTROFOIL.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page