top of page

Naše rady:

1. V prípade vlhkostných a iných problémov so strechou požiadaj o pomoc skutočne  skúseného  a nezávislého odborníka. Zamysli sa kto je človek, ktorý ti radí spôsob opravy.

2. Pre predajcu materiálu alebo zhotoviteľa môže byť najlepšia úplná výmena tvojej strechy a maximalizácia jeho práce.

3. Uvedom si, že záruka od zhotoviteľa neznamená spoľahlivosť strešného plášťa.

4. Nikdy nevylučuj, že nová strecha nemôže tiecť.

5. Pred prevzatím plochej strechy si nechaj overiť funkčnosť a tesnosť krytiny plochej strechy. Zátopová skúška je istota, ale pri potvrdení netesnosti  krytiny môže táto skúška narobiť viac škody ako osohu.

6. Nezatekanie plochej strechy po zátopovej skúške nevylučuje vniknutie vody do strešného plášťa a znehodnotenie tepelnoizolačného materiálu.

7. Over si skutočnú tesnosť a vlhkostný stav  svojej strechy pri prevzatí strechy alebo pri pochybnostiach.

8. Nikdy neinštaluj vrstvy nového strešného plášťa na pôvodnú skladbu strešného plášťa bez vykonania expertízneho zhodnotenia obsahu vlhkosti vo vrstvách pôvodného strešného plášťa.

9. Nezabudni na prevenciu údržby a kontroly, aby tvoja strecha fungovala a nešetri na prevenčnej kontrole vlhkostného stavu plochej strechy.

10. Nečakaj kým zatekanie strechy oznámi problém a odštartuje degradáciu materiálov v  strešnom plášti.

kontrola projektu

kontrola projektu

Jenou z najčastejších príčin porúch novostavieb je situácia, že novostavba ešte nieje dokončená a strecha už zateká. Dôvodom je často nedokonalý projekt. Výstavba budovy podľa projektu na stavebné povolenie, je v mnohých prípadoch vopred prehranou vojnou. Avšak ani vypracovaný realizačný projekt nemusí byť správny, ak nebol vypracovaný so špičkovými odbornými vedomosťami a skúsenosťami.

vizuálna kontrola

vizuálna kontrola

Pravidelné vizuálne kontroly môže zvýšiť životnosť strešného plášťa a informovať majiteľa o nedostatkoch a nutnosti opráv. Naše odborné skúsenosti odhalia nielen zjavné a vážne nedostatky ale aj nenápadné nedostatky, ktoré môžu spôsobiť výrazne problémy a predčasne zlyhanie strechy. Náklady na vizuálnu kontrolu strechy sú v porovnaní s nákladmi na predčasnú výmenu strešného plášťa, veľmi múdrou investíciou.

odborné posudky

odborné posudky

Základným účelom posudku je stanovenie rozsahu poruchy a zosumarizovanie jestvujúceho stavu konštrukcie. Poukázanie na príčinu zlyhania funkčnosti konštrukcie z konkrétneho hľadiska. Odborný posudok je doplnený o vykonanie potrebného množstva sond do strešného plášťa vrátane ich vyhodnotenia. V posudku sú zhodnotené a navrhnuté možnosti opravy poruchového stavu konštrukcie.

expertízne posudky

expertízne posudky

Potreba osobitného prístupu pri špecifickom návrhu neoverenej konštrukcie alebo vysvetlenie dôvodov predčasnej degradácie zabudovaných hydroizolačných materiálov pre povlakové krytiny plochých striech si vyžaduje modernú programovú techniku, laboratórnu techniku a značnú dávku skúseností v odbore. Kľúčovou úlohou je odhalenie možných príčin degradácie a jej dôsledky na životnosť

laboratórne merania

laboratórne merania

Na stavebnom trhu sa nachádza značné množstvo materiálov ich porovnanie a skutočná kvalita je niekedy vážnou otázkou. - overovanie vlastností zabudovaných materiálov po určitej dobe expozície, - predikcia ich živostnosti, - testovanie neoverených kombinácii materiálov z hľadiska ich vzájomnej degradácie, - stanovenie hmotnostnej vlhkosti, - stanovenie nasiakavosti stavebných materiálov

detekcia zatekania

detekcia zatekania

Nájdenie príčiny zatekania je veľmi dôležité. Expertízne merania, ktoré zabezpečujeme posúvajú kvalitu našich služieb na najvyššiu úroveň. Ploché strechy patria do skupiny konštrukcií, ktoré sú preslávené veľkou poruchovosťou a to hlavne preto, že ich vlhkostné poruchy so sebou často prinášajú problémy prejavujúce sa v interiéri. Riešenie obnovy bez správnej informácie o stave a príčine vlhkostných porúch, prináša často zhoršenie stavu a zbytočne investované peniaze.

projekty striech

projekty striech

Správny a kompletný projekt je dôležitou časťou stavby. Poskytujeme vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby, stavebné povolenie a realizáciu stavby. Naše skúsenosti Vám poskytujeme hlavne v oblasti: - striech budov (šikmé strechy, obytné podkrovia, ploché strechy bez ďalšieho využitia, ploché strechy účelové ako sú terasy, vegetačné strechy a parkoviská, - hydroizolácií spodnej stavby.

impedančná defektoskopia

impedančná defektoskopia

Impedančná defektoskopia je progresívna nedeštruktívna metóda. Využívame špeciálny prístroj, ktorý vytvára elektrické pole na určenie obsahu relatívnej vlhkosti pod povlakovou krytinou. Senzor prístroja následne zaznamenáva intenzitu elektrického poľa. Výsledkom je vlhkostná mapa strechy, kontrola vlhkostného stavu pod krytinou do hĺbky strešného plášťa alebo vytváranie vlhkostnej mapy plochej strechy s možnosťou odhaľovanie príčin zatekania.

Iskrová skúška

Iskrová skúška

Iskrová skúška Najmodernejšia a najpoužívanejšia skúška pre potvrdenie celistvosti povlakovej krytiny a hydroizolácie. Pri meraní používame najmodernejší vysokofrekvenčný elektromagnetický prístroj HVET s nastaviteľnými hodnotami pre všetky hrúbky povlakových krytín. Nemôže tak dôjsť k prepáleniu a porušeniu povlakovej krytiny. Najkvalitnejší prístroj je vybavený fosfor-bronzovou kefou, ktorá odhalí aj tie najmenšie porušenia povlakových krytín a hydroizolácií.

dymová defektoskopia

dymová defektoskopia

Celistvosť povlakovej krytiny sa v tomto prípade overuje tlakovým vháňaním umelo vytvoreného hustého dymu, ktorý je vháňaný pod povrch povlakovej krytiny. Prípadná netesnosť sa prejaví unikaním dymu v mieste, ktoré predstavuje problém a signalizuje porušenie celistvosti povlakovej krytiny. Táto skúška vyžaduje zaústenie dymovodu a preto je nutné porušenie povlakovej krytiny a následná oprava tohto miesta v podobe tzv. záplaty z totožného materiálu povlakovej krytiny.

bottom of page