top of page

Technický list

CONTROFOIL BLUE TEX

IMG_20200318_101257_resized_20200318_102

nový

CONTROFOIL BLUE TEX

CONTROFOIL BLUE TEX - nová generácia elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky

CONTROFOIL / detekčná vodivá vrstva

Membrána určená pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou z fólie na báze mPVC. Vodivá vrstva zabezpečuje dokonalé podmienky pre vykonanie iskrovej skúšky HVET. Používa sa v jednoplášťových plochých strechách s klasickým poradím vrstiev a inštaluje sa priamo pod povlakovú krytinu.

 

CONTROFOIL BLUE TEX - membrána s najlepšou elektrickou vodivosťou v porovnaní s lacnými vodivými geotextíliami, s elektrickým odporom takmer 10 000 Ω, pretože obsahujú iba minimálne množstvo elektricky vodivých medených vlákien.

CONTROFOIL BLUE TEX - má na vrchnej vodivej hliníkovej vrstve jedinečnú viacúčelovú vrstvu BLUE TEX.

​Parametre:

- balenie: 80 m²

- plošná hmotnosť: 195 g/m²

- trieda reakcie na oheň: E

- ekvivalentná difúzna hrúbka sd: 0,65 m

- teplotná odolnosť dlhodobo: 80 °C

Prečo používať vodivú vrstvu CONTROFOIL?

Iskrová skúška funguje iba ak je podklad pod testovanou povlakovou krytinou alebo hydroizoláciou elektricky vodivý. Napríklad vlhký betón, dostatočne mokré vrstvy strešného plášťa (hlavne geotextília) alebo je v streche CONTROFOIL.

Nevýhodou striech bez detekčnej vrstvy CONTROFOIL je, že meranie vyžaduje aby cez netesnosti strechy stihlo do strechy natiecť dostatok vody pre nasiaknutie strešných vrstiev. V opačnom prípade diery nie sú identifikované. To vyžaduje najskôr strešné vrstvy nechať poškodiť vodou a vlhkosťou a až následne hľadať príčiny. Tiež môžu byť identifikované iba diery, cez ktoré už zatieklo.

Príklad bez detekčnej vrstvy CONTROFOIL: Meria sa nová strecha s novými suchými materiálmi. Strechu chce realizátor už zaštrkovať a preto čo najskôr skontrolovať. Dlho nepršalo a tak sa čaká. Už sa čaká dlho. Včera konečne pršalo a ak sú v streche diery mohlo cez ne zatiecť a pri dnešnom meraní sa nájdu. Meranie sa vykonáva dnes o 12:00. Aby všetko fungovalo:

1. Do dnešného merania strešné vrstvy (pod hydroizoláciou) nesmú vyschnúť, aby viedli elektrický prúd.

2. Cez drobné diery mohlo natiecť len málo vody a možno sa stihne vypariť.

3. Povrch strechy musí byť suchý, aby sa dalo merať.

4. Ak vzniknú nové diery dnes ráno, cez ktoré už nezatieklo, lebo pršalo včera, diery sa nenájdu.

4. Ak do merania strešné vrstvy (pod hydroizoláciou) vyschli alebo alebo sa znížila ich vlhkosť potrebná na vedenie el. prúdu nič sa nenájde!

Záver: Sami vidíte množstvo nevýhod a vplyvov, ktoré potom robia z iskrovej skúšky len ,,šou''. Strecha bola najskôr znehodnotená vlhkosťou a potom kontrolovaná. Ale pozor kontrolovala sa tesnosť a nie jej vlhkosť, ktorá v streche ostane.

Príklad s detekčnou vrstvou CONTROFOIL: Meria sa nová strecha s novými suchými materiálmi. Meranie sa vykonáva dnes o 12:00. Pršať nemá najbližšie dni. My ale merať môžme. Strecha nemusí byť najskôr znehodnotená vlhkosťou a potom kontrolovaná jej tesnosť

1. Diery sa nájdu vždy. Či budú nové (vytvorené teraz) alebo skôr.

2. Elektrická vodivosť je všade rovnaká a navždy. Nehrozí, že zmizne pri teplom počasí.

Záver: Skúšku sme urobili zodpovedne a dobre na prvý krát. Strecha bola merateľná ale nemusela byť poškodená vlhkosťou.. Istota merania, istota elektrickej vodivosti, hodnovernosť merania.

 

Pomôže zátopová skúška?

Množstvo vody, ktoré prejde cez netesnosť pri zátopovej skúške je určite vyššie ako pri daždi a preto pre iskrovú skúšku a jej fungovanie je to vhodné. Ale pozor! Množstvo vody, ktoré vnikne cez diery môže byť obrovské. Voda zo zátopovej skúšky bude potom zo strechy vytekať aj rok. Takže zátopovú skúšku použiť na to aby následne fungovala iskrová skúška je skutočné hazard. Ak skutočne potrebujete investorovi dokázať, že Vaša strecha je tesná odporúčam iba ako poslednú skúšku po kvalitnej iskrovej skúške s vrstvou CONTROFOIL v streche.

CONTROFOIL DETECTOR pre iskrové skúšky

CONTROFOIL DETECTOR pre iskrové skúšky
Search video...
CONTROFOIL DETECTOR pre iskrové skúšky

CONTROFOIL DETECTOR pre iskrové skúšky

00:41
Play Video
Iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR + detekčná fólia CONTROFOIL v terase

Iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR + detekčná fólia CONTROFOIL v terase

00:10
Play Video
CONTROFOIL - conductive detection foil for leak detection of flat roof

CONTROFOIL - conductive detection foil for leak detection of flat roof

00:30
Play Video
CONTROFOIL - zatekanie plochej strechy

CONTROFOIL - zatekanie plochej strechy

00:33
Play Video

Jednoplášťová plochá strecha

bez vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou

Jednoplášťová plochá strecha

so zabudovanou vodivou vrstvou pod povlakovou krytinou

* červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť el. prúdu pod povlakovou krytinou

Skladba strechy bez CONTROFOILu.jpg

kontrola celistvosti povlakovej krytiny je ovplyvnená dostupnosťou el. prúdu pod krytinou

v prípade suchého stavu materiálov pod povlakovou krytinou nieje možné vykonať kvalitnú detekciu celistvosti

identifikované sú len porušenia, cez, ktoré sa dostalo do skladby značné množstvo vody a vzniknutá vlhkosť vytvára vodivý stav pre el. prúd

** červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť el. prúdu až priamo pod povlakovou krytinou

Skladba s CONTROFOILom.jpg

vysokopresná a kvalitná kontrola celistvosti povlakovej krytiny s odhalením všetkých netesností

možnosť kontroly celistvosti ihneď po dokončení strechy, pred zaštrkovaním, resp. inštaláciou ďalších vrstiev nad povlakovú krytinu

protokol o skúške celistvosti pri odovzdaní strechy pred nástupom iných pracovníkov

Aký je princíp a dôvod používania vodivej vrstvy CONTROFOIL?

Na  nasledujúcich obrázkoch je vidieť dôvody a výhody pri vykonávaní iskrovej skúšky s použitím vodivej membrány CONTROFOIL. Pre správnu detekciu je mimoriadne dôležité, aby bola pod povlakovou krytinou vodivá vrstva a to predovšetkým ak je potrebná kontrola novej strechy bez predošlých príznakov zatekania. 

Riešením je odovzdanie strechy (po jej dokončení) vykonaním kontrolnej skúšky a vystavenie protokolu o celistvosti. Kvalitná kontrola napr. pomocou iskrovej skúšky HVET si však vyžaduje zabezpečenie podmienok vo forme vodivého podkladu pod krytinou plochej strechy. V praxi sa však pod krytinou vodivá vrstva nenachádza (separačná geotextília, EPS polystyrén, minerálna vlna sú nevodivé materiály pre el. prúd). 

Kedy a kde je nutné zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL?

Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL je nutné všade tam, kde sa vyžaduje kontrola povlakovevej krytiny iskrovou skúškou HVET a samotný podklad pod krytinou (napr. EPS polystyrén, minerálna vlna, separačná geotextília alebo pôvodná krytina) je nevodivý pre elektrický prúd.

Jednoplášťová plochá strecha s vrstvami nad povlakovou krytinou

Kontrola celistvosti povlakovej krytiny je mimoriadne dôležitá ak je v ďalšom procese výstavby krytina zakrytá ďalšími zabudovanými vrstvami.

Kontrola celistvosti krytiny napr. iskrovou skúškou HVET je závisla na vodivom podklade pod krytinou, ktorú zabezpečuje vodivá vrstva CONTROFOIL.

Jednoplášťová plochá strecha DUO

 

Je mimoriadne dôležité venovať pozornosť kvalifikovanej skúške celistvosti na vodivom podklade. Následné uloženie ďalších vrstiev v podobe XPS polystyrénu znemožní akúkoľvek jednoduchú a cenovo prijateľnú detekciu zatekania. Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL zabezpečí dokonalé podmienky pre kontrolu celistvosti napr. iskrovou skúškou HVET.

Jednoplášťová plochá strecha s EPS polystyrénom

Vrstva EPS polystyrénu a separačná geotextília nezabezpečuje vedenie el. prúdu a tak neumožňuje vykonanie iskrovej skúšky HVET.

 

Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL zabezpečí vhodné podmienky pre správne vykonanie skúšky celistvosti iskrovou skúškou HVET.

Jednoplášťová plochá strecha s minerálnou vlnou

Vrstva tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny nezabezpečuje vedenie el. prúdu a tak neumožňuje vykonanie iskrovej skúšky HVET.

 

Pridanie vodivej vrstvy CONTROFOIL zabezpečí vhodné podmienky pre správne vykonanie skúšky celistvosti iskrovou skúškou HVET.

Jednoplášťová plochá strecha s minerálnou vlnou a pôvodnou krytinou

Obnova plochej strechy pridaním novej povlakovej krytiny na pôvodnú znemožní akúkoľvek možnosť detekcie zatekania.

 

Pridanie vodivej vrstvy CONTROFOIL medzi pôvodnú a novú povlakovú krytinu zabezpečí vhodné podmienky pre správne vykonanie skúšky celistvosti iskrovou skúškou HVET.

Ako správne zabudovať vodivú vrstvu CONTROFOIL?

Vodivá vrstva CONTROFOIL sa aplikuje na tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy priamo pod povlakovú krytinu na báze mPVC alebo TPO. Jej spojenie s klampiarskou konštrukciou oplechovania atiky a vzájomným preložením v spojoch v šírke 50 mm vytvára celoplošnú vodivú vrstvu. 

Schéma zabudovania CONTROFOIL.png
Schéma pre zabudovanie CONTROFOIL.png
Schéma zabudovania CONTROFOIL.png
Pripojenie iskrového prístroja.png
bottom of page