• Facebook Social Icon

CONTROFOIL / detekčná vodivá vrstva

Membrána určená pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou z fólie na báze mPVC. Vodivá vrstva zabezpečuje dokonalé podmienky pre vykonanie iskrovej skúšky HVET. Používa sa v jednoplášťových plochých strechách s klasickým poradím vrstiev a inštaluje sa priamo pod povlakovú krytinu.

Technický list

CONTROFOIL BLUE

Technické

informácie

Prečo používať vodivú vrstvu CONTROFOIL?

V rámci našej expertíznej kancelárie EPISS s.r.o. ponúkame širokú škálu služieb. Problematika zatekania plochých striech a následná detekcia vytvára stále otázky ako tomuto problému predchádzať a ako tento problém kvalitne a rýchlo odhaliť. Prieskum urobený v rokoch 2013-2016, ktorý bol vykonaný na stovke striech v rámci Slovenskej republiky, ukázal nasledovné zistenia. Z hľadiska detekcie zatekania sa problém dotýka viac existujúcich striech ako striech nových (40 % nové strechy a 60 % existujúce strechy). Bohužiaľ je nutné konštatovať, že problém zatekania nových striech vznika často už tesne po dokončení strechy. Priemerné množstvo identifikovaných porušení povlakovej krytiny 3 ks / strecha. Strechy kde sa počas realizácie pohybuje viacero pracovníkov rôznych profesií majú až o 58 % väčšie riziko porušenia povlakovej krytiny.

,,Dôvodom porušenia krytiny je najčastejšie pohyb pracovníkov inej profesie, ktorí poškodia niekedy veľmi kvalitne a správne realizovanú povlakovú krytinu plochej strechy''

Jednoplášťová plochá strecha

bez vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou

Jednoplášťová plochá strecha

so zabudovanou vodivou vrstvou pod povlakovou krytinou

* červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť el. prúdu pod povlakovou krytinou

kontrola celistvosti povlakovej krytiny je ovplyvnená dostupnosťou el. prúdu pod krytinou

v prípade suchého stavu materiálov pod povlakovou krytinou nieje možné vykonať kvalitnú detekciu celistvosti

identifikované sú len porušenia, cez, ktoré sa dostalo do skladby značné množstvo vody a vzniknutá vlhkosť vytvára vodivý stav pre el. prúd

** červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť el. prúdu až priamo pod povlakovou krytinou

vysokopresná a kvalitná kontrola celistvosti povlakovej krytiny s odhalením všetkých netesností

možnosť kontroly celistvosti ihneď po dokončení strechy, pred zaštrkovaním, resp. inštaláciou ďalších vrstiev nad povlakovú krytinu

protokol o skúške celistvosti pri odovzdaní strechy pred nástupom iných pracovníkov

Aký je princíp a dôvod používania vodivej vrstvy CONTROFOIL?

Na  nasledujúcich obrázkoch je vidieť dôvody a výhody pri vykonávaní iskrovej skúšky s použitím vodivej membrány CONTROFOIL. Pre správnu detekciu je mimoriadne dôležité, aby bola pod povlakovou krytinou vodivá vrstva a to predovšetkým ak je potrebná kontrola novej strechy bez predošlých príznakov zatekania. 

Riešením je odovzdanie strechy (po jej dokončení) vykonaním kontrolnej skúšky a vystavenie protokolu o celistvosti. Kvalitná kontrola napr. pomocou iskrovej skúšky HVET si však vyžaduje zabezpečenie podmienok vo forme vodivého podkladu pod krytinou plochej strechy. V praxi sa však pod krytinou vodivá vrstva nenachádza (separačná geotextília, EPS polystyrén, minerálna vlna sú nevodivé materiály pre el. prúd). 

Kedy a kde je nutné zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL?

Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL je nutné všade tam, kde sa vyžaduje kontrola povlakovevej krytiny iskrovou skúškou HVET a samotný podklad pod krytinou (napr. EPS polystyrén, minerálna vlna, separačná geotextília alebo pôvodná krytina) je nevodivý pre elektrický prúd.

Jednoplášťová plochá strecha s vrstvami nad povlakovou krytinou

Kontrola celistvosti povlakovej krytiny je mimoriadne dôležitá ak je v ďalšom procese výstavby krytina zakrytá ďalšími zabudovanými vrstvami.

Kontrola celistvosti krytiny napr. iskrovou skúškou HVET je závisla na vodivom podklade pod krytinou, ktorú zabezpečuje vodivá vrstva CONTROFOIL.

Jednoplášťová plochá strecha DUO

 

Je mimoriadne dôležité venovať pozornosť kvalifikovanej skúške celistvosti na vodivom podklade. Následné uloženie ďalších vrstiev v podobe XPS polystyrénu znemožní akúkoľvek jednoduchú a cenovo prijateľnú detekciu zatekania. Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL zabezpečí dokonalé podmienky pre kontrolu celistvosti napr. iskrovou skúškou HVET.

Jednoplášťová plochá strecha s EPS polystyrénom

Vrstva EPS polystyrénu a separačná geotextília nezabezpečuje vedenie el. prúdu a tak neumožňuje vykonanie iskrovej skúšky HVET.

 

Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL zabezpečí vhodné podmienky pre správne vykonanie skúšky celistvosti iskrovou skúškou HVET.

Jednoplášťová plochá strecha s minerálnou vlnou

Vrstva tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny nezabezpečuje vedenie el. prúdu a tak neumožňuje vykonanie iskrovej skúšky HVET.

 

Pridanie vodivej vrstvy CONTROFOIL zabezpečí vhodné podmienky pre správne vykonanie skúšky celistvosti iskrovou skúškou HVET.

Jednoplášťová plochá strecha s minerálnou vlnou a pôvodnou krytinou

Obnova plochej strechy pridaním novej povlakovej krytiny na pôvodnú znemožní akúkoľvek možnosť detekcie zatekania.

 

Pridanie vodivej vrstvy CONTROFOIL medzi pôvodnú a novú povlakovú krytinu zabezpečí vhodné podmienky pre správne vykonanie skúšky celistvosti iskrovou skúškou HVET.

Ako správne zabudovať vodivú vrstvu CONTROFOIL?

Vodivá vrstva CONTROFOIL sa aplikuje na tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy priamo pod povlakovú krytinu na báze mPVC alebo TPO. Jej spojenie s klampiarskou konštrukciou oplechovania atiky a vzájomným preložením v spojoch v šírke 50 mm vytvára celoplošnú vodivú vrstvu. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now