top of page

Expertízne posúdenie vlastností a degradácie povlakových krytín s fólií na báze mPVC


Úvod

Po niekoľkoročných skúsenostiach s fóliami na báze mPVC si tento materiál vytvoril pevné miesto medzi projektantmi, realizátormi a aj samotnými výrobcami. Či už sa jedná o povlakové krytiny z asfaltovaných pásov alebo z fólií (na báze mPVC, TPO a iné), každý z týchto materiálov ma svoje pevné miesto, výhody a nemožno povedať, že jeden materiál je plnohodnotným nástupcom druhého vo všetkých smeroch.

Už dnes sa na slovenskom trhu nachádza niekoľko značiek povlakových krytín na báze mPVC. Pri návrhu sa v projektoch striech zväčša k týmto materiálom uvádza len materiálová báza a hrúbka (napr. fólia mPVC, hr.1,5 mm). Ak sa následne pri výbere konkrétneho materiálu upriami pozornosť iba na cenu a nie na pomer cena/životnosť, nemožno očakávať optimistický výsledok.

Analýza

Na povrchu povlakovej krytiny z mPVC fólie sa v pásoch tvorili tmavé časti, ktoré boli situované v strednej časti pásu fólie. Pri detailnom pohľade na povrch fólie bolo možne pozorovať postupné vykresľovanie nosnej vložky, ktoré je spojené s vytváraním mikrotrhlín. Degradácia povlakovej krytiny bola sprevádzaná tvrdnutím povrchu fólie a lokálnou tvorbou viditeľných trhlín rozmeru do 35 mm. V častiach, kde sa vyskytujú kaluže sa na povlakovej krytine tieto vizuálne známky degradácie neobjavovali. Boli odobraté vzorky povlakovej krytiny a vykonané laboratórne testy pre zistenie degradačných zmien z hľadiska mechanickofyzikálnych vlastností. Vzorky povlakovej krytiny mPVC fólie boli odobrané z odhalenej časti fólie ale aj krytej časti fólie v jednotlivých spojoch. Tak bolo možné porovnať vlastnosti fólie, ktorá bola a nebola vystavená UV žiareniu a porovnať degradačné zmeny.

Vzorky boli podrobené testovaniu mechanických vlastností (pružnosť, max. pevnosť) a zistenie vlastností pri nízkych teplotách (-30⁰C). Z uvedených meraní vyplynulo:

  • výrazné stuhnutie exponovanej časti povlakovej krytiny čo sa prejavilo v 490 % náraste Younguv module (MPa),

  • neprípustné zmeny v poklese hrúbky čo priamo ovplyvňuje hydroizolačnú funkciu povlakovej krytiny,

  • tvorba trhlín ako výsledok neschopnosti fólie odolávať napätiu od objemovým zmien z migrácie zmäkčovadla, dilatačným zmien, teplotných zmien.

Záver

Povlakové krytiny z fólií na báze mPVC sú vyrábané ako kompozit dvoch až troch vrstiev mPVC pod a nad výstužnou vrstvou, ktorá môže byť napríklad z polyesteru. Iba vrchná vrstva mPVC fólie je priamo vystavená pôsobeniu slnečného a ultrafialového žiarenia a preto je stabilizovaná UV stabilizátormi. Spodné vrstvy sa vyrábajú bez UV stabilizácie s podielom recyklovaných plastov. Dôvodom predčasného zlyhania a degradačných zmien mPVC fólie bolo postupné odstránenie tejto dôležitej vrstvy, ktorá zabezpečuje UV ochranu. Následné UV žiarenie spôsobilo degradáciu a postupné odstraňovanie hmoty mPVC, ktorá je bez UV stabilizácie a napokon až k odhaleniu nosnej vložky a vzniku trhlín.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page