Nekompatibilita medzi oxidovaným asfaltom a povlakovou krytinou na báze PVC-P


Úvod

Aj keď je fenomén nekompatibility povlakových krytín na báze PVC-P a asfaltovaných pásov dnes všeobecne známy, stále sa vyskytuje množstvo porúch spojených s týmto problémom. Väčšina týchto poruchy je výsledkom predchádzajúcej neinformovanosti a nedostatku informácií. V dnešnej dobe je neprípustnosť priameho kontaktu týchto dvoch materiálov dostatočne známa a každý skúsený projektant či realizátor si vie s daným problémom poradiť. Výrobcovia uvádzajú možnosti separácie pomocou geotextílie s doporučenou plošnou hmotnosťou. Sledovaním postupného vývoja môžeme vidieť postupný nárast odporúčanej plošnej hmotnosti separačnej geotextílie na bezpečné oddelenie dvoch nekompatibilných materiálov. Ešte nedávno to bolo 150g/m2, dnes je zaužívané 300g/m2 a výnimkou už nie je vidieť používanie separačnej geotextílie s plošnou hmotnosťou 500g/m2.

Obr. 1 Neprípustná kombinácia materiálov v praxi

Príklady porúch

Pri kontakte povlakových krytín z fólií na báze PVC-P s nekompatibilným materiálom vzniká určité spektrum porúch, ktorých prejavy závisia na mnohých faktoroch a kde podstatný je čas vývoja poruchy. Zmeny sa prejavia ako:

  • zmeny farebnosti (obr. 2);

  • zmena ťahových vlastností, pružnosti a ohybnosti fólie;

  • zmena tvaru;

  • rozmerové zmeny v podobe zmraštenia a skrátenia (obr. 4);

  • trhliny.

Obr. 2 Degradácia fólie z PVC-P (s kašírovanou textíliou) lepenej do horúceho asfaltu na pôvodné asfaltové pásy po 12 rokoch

Obr. 3 Lepenie fólie z PVC-P (s kašírovanou textíliou) k podkladu z polystyrénu pomocou asfaltu po 14 rokoch

Obr. 4 Zmraštenie fólie z PVC-P (bez výstužnej PES mriežky) v dôsledku priameho kontaktu s asfaltom po dobe expozície 5 rokov

Cieľ výskumu

Cieľom výskumu bolo získať informácie o degradačnom procese PVC-P fólie, ktorý vzniká pri agresívnom pôsobení nekompatibilného okolitého média. Nekompatibilným okolitým médiom sa v našom prípade rozumie stavebný materiál, ktorý je zabudovaný v strešnom plášti spoločne s povlakovou krytinou z fólií na báze PVC-P a ktorého umiestnenie v kontakte s povlakovou krytinou z fólií na báze PVC-P spôsobuje degradačné zmeny PVC-P hmoty. Snažili sme sa o objasnenie:

  • vplyvu oxidovaného asfaltu na mechanicko-fyzikálne vlastnosti povlakových krytín z fólií na báze PVC-P v skladbách plochých striech,

  • účinnosti separačnej vrstvy na báze PES geotextílie 300g/m2 v jej suchom a vlhkom stave.

Príprava vzoriek a skúmaných kombinácií

Meraná bola kombinácia povlakovej krytiny z fólie na báze PVC-P a oxidovaného asfaltu. Kombinácia reprezentuje skladbu jednoplášťovej plochej strechy s pôvodnou hydroizolačnou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu a novou vrstvou povlakovej krytiny z fólie na báze PVC-P.

Merané kombinácie boli nasledovné:

  • priamy kontakt s nekompatibilným asfaltom (oxidované asfaltované pásy) (obr. 5);

  • kombinácia so separačnou geotextíliou 300g/m2, ktorá je vložená medzi skúmané materiály asfalt a fóliu PVC-P (obr. 6);

  • kombinácia so separačnou geotextíliou 300g/m2, ktorá je vložená medzi skúmané materiály asfalt a fóliu PVC-P a je nasiaknutá vodou.